23 มิถุนายน 2024

ตามพันธกิจของคณะในการสร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและให้บริการงานวิชากา