27 พฤษภาคม 2024

ระหว่างเมืองสองฝั่งโขงกับเมืองหาดซายฟอง นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเรียน ผู้บังคับบัญชา วันที่ 24 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป