17 มิถุนายน 2024

จัดโครงการห้องเรียนราชมงคลร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่ตรงกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ