26 กุมภาพันธ์ 2024

ความทรงจำจากอดีตสู่ปัจจุบันปี 2566 ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิชา มหาคุณ สำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต และนิติศาสตรมหาบัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย