14 มิถุนายน 2024

การจัดประชุมวิชาการเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ