14 มิถุนายน 2024

กับองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับโครงการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ณ โรงแรมพาวีน่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566