14 กรกฎาคม 2024

พิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจ มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติทั้งประเภทภาพยนตร์สั้นและสื่อดิจิทัลของนักศึกษาและคณาจารย์