3 ธันวาคม 2023

พิธีเปิด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษาคณาจารย์และผู้สนใจ มีการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ระดับชาติทั้งประเภทภาพยนตร์สั้นและสื่อดิจิทัลของนักศึกษาและคณาจารย์