3 ธันวาคม 2023

จัดโครงการห้องเรียนราชมงคลร่วมกับโรงเรียนมัธยมศึกษาพัฒนาหลักสูตรเฉพาะที่ตรงกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในคณะเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ